Algemene voorwaarden tekst + download

 Algemene voorwaarden NPS v.o.f.

Versie geldig vanaf: 12 maart 2013

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

 • 1.1 NPS: de vennootschap onder firma NPS Plafonds, de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Gevestigd te Westerhaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54716861.

 • 1.2 Klant: een natuurlijk- of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met NPS tot het verrichten van Werkzaamheden.

 • 1.3 Consument: een Klant als bedoeld in artikel 1.2, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 • 1.4 Werkzaamheden: het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting. Hier valt zeker onder te verstaan: inbouwwerkzaamheden en overige uitgevoerde werkzaamheden door NPS.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 2.1 Bepalingen in deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een Klant, zijn van overeenkomstige toepassing op een Consument, tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven.
 • 2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van NPS die strekken tot het verlenen van diensten of de verkoop van producten.
 • 2.3 De door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden, zijn niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met NPS.
 • 2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen NPS en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 • 2.5 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.
 • 2.6 De Klant kan geen toekomstige rechten ontlenen indien NPS op enig moment geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden vereist.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

 • 3.1 Door NPS gedane aanbiedingen zijn veertien (14) dagen geldig, daarna zijn zij van louter informatieve waarde.
 • 3.2 Alle offertes zijn vrijblijvend en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
 • 3.3 Indien blijkt dat de bij de aanvraag van een offerte door de Klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft NPS het recht de prijs in de betreffende offerte/aanbieding en andere voorwaarden te wijzigen.

Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst

 • 4.1 Een overeenkomst tussen NPS en Klant komt tot stand nadat een door NPS uitgevaardigd aanbod door de Klant wordt aanvaard en NPS akkoord is gegaan met deze aanvaarding.
 • 4.2 Aanvaarding door de Klant dient schriftelijk te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven door NPS.
 • 4.3 Een overeenkomst komt ook tot stand nadat Klant het door NPS uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard en NPS aanvangt met de door hem te verrichten Werkzaamheden.
 • 4.4 Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden gemeld aan NPS en moeten schriftelijk worden aanvaard door NPS, tenzij NPS en Klant uitdrukkelijk iets anders overeenkomen.
 • 4.5 Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen geannuleerd worden indien Klant dertig (30) dagen voorafgaand aan de aanvang van de door NPS uit te voeren Werkzaamheden dit schriftelijk meldt aan NPS. Hierbij wordt 15% van het offertebedrag in rekening gebracht aan Klant.
 • 4.6 Indien de in artikel 4.5 genoemde termijn verstreken is alvorens Klant de overeenkomst annuleert is Klant het gehele factuur bedrag schuldig aan NPS.

Artikel 5 Aanvang van de Werkzaamheden

 • 5.1 De datum waarop NPS begint met de uitvoering van de Werkzaamheden wordt in overleg tussen NPS en Klant vastgesteld.
 • 5.2 Indien NPS door toedoen van de Klant niet op de afgesproken datum kan aanvangen met de Werkzaamheden, is Klant aansprakelijk voor alle door NPS te maken kosten en schade die ontstaan door de vertraging.
 • 5.3 NPS is gerechtigd om de Werkzaamheden op een andere datum uit te voeren dan overeengekomen is met de Klant indien omstandigheden dit vereisen, zonder dat NPS op enige wijze schadeplichtig is jegens de Klant.

Artikel 6 Meer en minder werk

 • 6.1 De Klant en NPS aanvaarden dat bij de uitvoering van de overeenkomst minder of meer Werkzaamheden moeten worden verricht dan overeengekomen is in de offerte/overeenkomst. Indien NPS meerwerk moet uitvoeren, zal NPS de Klant daarover informeren en in overleg met de Klant dit meerwerk uitvoeren.
 • 6.2 Indien NPS minder of meer Werkzaamheden moet verrichten als omschreven in artikel 6.1 is hetgeen bepaald in deze artikelen van toepassing, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen tussen de Klant en NPS.
 • 6.3 Bij meerwerk zal NPS de Klant tijdig informeren over de kosten. De extra kosten zullen aan de Klant in rekening worden gebracht.
 • 6.4 Indien NPS niet kan aanvangen met de Werkzaamheden vanwege onvoorziene omstandigheden, die doormiddel van meerwerk te dienen worden verholpen, is NPS daarvoor nimmer aansprakelijk.
 • 6.5 NPS zal nimmer overgaan tot de verwijdering van asbest. Indien dit noodzakelijk mocht zijn voor de aanvang/continuering van de Werkzaamheden is NPS gerechtigd de geleden vertragingsschade op de Klant te verhalen.

Artikel 7 Verplichtingen Klant

 • 7.1 Klant stelt NPS in de mogelijkheid de Werkzaamheden uit te voeren.
 • 7.2 Klant dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien Klant deze verplichting niet nakomt is NPS gerechtigd de Werkzaamheden voor de Klant op te schorten of te beëindigen, zonder dat NPS daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens Klant.
 • 7.3 Klant zorgt dat de locatie waar de door NPS de Werkzaamheden zal verrichten vrij van obstakels is op het moment dat NPS aanvangt met de Werkzaamheden.
 • 7.4 De Klant zorgt dat de locatie waar de Werkzaamheden worden verricht over een aansluiting voor elektra beschikt.
 • 7.5 In geen geval mag de aansluiting bedoeld in artikel 7.4 verder dan twintig (20) meter verwijderd zijn van de locatie waar de Werkzaamheden worden verricht. Indien Klant niet aan deze verplichting voldoet, zijn eventuele kosten die veroorzaakt worden door deze tekortkoming voor rekening van de Klant.
 • 7.6 De door NPS verbruikte energie voor de uitvoering van de Werkzaamheden komen voor rekening van de Klant.
 • 7.7 Klant dient er voor te zorgen dat de locatie waar NPS de Werkzaamheden zal verrichten niet toegankelijk is voor water en/of wind.
 • 7.8 De Klant dient passende maatregelen te nemen om schade aan muren of vloeren te voorkomen. NPS zal nimmer aansprakelijk zijn voor deze schade.
 • 7.9 Klant dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren Werkzaamheden die niet tot het werk van NPS behoren, zodanig worden verricht dat de uitvoering van de door NPS te verrichten Werkzaamheden geen vertraging ondervindt.
 • 7.10 Indien de door NPS te verrichten Werkzaamheden toch vertraging oplopen door omstandigheden als beschreven in artikel 7.9, dient de Klant de daarmee veroorzaakte schade en kosten aan NPS te vergoeden mits deze omstandigheden de Klant kunnen worden toegerekend.
 • 7.11 Klant dient zorg te dragen dat NPS alle juiste gegevens in haar bezit heeft om de Werkzaamheden naar behoren te voldoen. Tevens dient Klant te beschikken over eventuele goedkeuring die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Werkzaamheden, zoals vergunningen etc. Klant vrijwaart NPS voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens of goedkeuringen.

Artikel 8 Prijzen

 • 8.1 De door NPS gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW voor Consumenten en exclusief BTW voor Klanten, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven is.
 • 8.2 Indien na het tot stand komen van een overeenkomst tussen NPS en Klant zich prijsverhogingen voordoen voor de door NPS te gebruiken materialen, energie of enige anders benodigdheden voor de uitvoer van de Werkzaamheden is NPS gerechtigd deze meerkosten door te berekenen aan de Klant.

Artikel 9 Opneming en goedkeuring van Werkzaamheden

 • 9.1 Opneming zal plaatsvinden op een nader overeen te komen tijdstip, nadat de door NPS te verrichten Werkzaamheden naar inziens van NPS zijn voltooid.
 • 9.2 Na de opneming als bedoeld in artikel 9.1 dienen klachten over Werkzaamheden binnen acht (8) dagen, schriftelijk aan NPS te worden gemeld.
 • 9.3 Werkzaamheden worden geacht te zijn goedgekeurd indien Klant niet binnen de in artikel 9.2 bepaalde termijn zijn klachten ten gehore heeft gebracht.
 • 9.4 Werkzaamheden worden ook geacht te zijn goedgekeurd indien de Klant overgaat tot ingebruikname van hetgeen door NPS is vervaardigd.

Artikel 10 Oplevering

 • 10.1 Oplevertermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen. Bij overschrijding van de door NPS opgegeven levertijd c.q. de opleveringstermijn zal NPS in overleg met Klant een nieuwe termijn overeenkomen.
 • 10.2 De Werkzaamheden dienen als opgeleverd beschouwd te worden indien het werk is goedgekeurd nadat opneming heeft plaatsgevonden zoals beschreven is in artikel 9.

Artikel 11 Betaling & ontbinding

 • 11.1 Alle door NPS verzonden facturen dient de Klant binnen acht (8) dagen na factuurdatum te voldoen.
 • 11.2 Na de oplevering van Werkzaamheden dient de Klant het gehele verschuldigde bedrag contact of per pin betaling aan NPS voldoen.
 • 11.3 Indien de Klant onverhoopt niet in staat is het verschuldigde bedrag te voldoen, zal NPS een schriftelijk ingebrekestelling verzenden waarbij de Klant 14 dagen wordt geboden om alsnog over te gaan tot voldoening van de factuur. Indien de Klant na het verstrijken van deze termijn nog in gebreke is, is de Klant in verzuimen. De Klant is dan de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • 11.4 In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 11.3 zal NPS ook de wettelijke incassokosten in rekening brengen bij de Klant op het moment dat de Klant in verzuim is.
 • 11.5 NPS kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of  gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
  • Aan Klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  • Ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
  • Klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met NPS voortvloeiende verplichting;
  • Klant inbreuk maakt op rechten van derden;
  • Klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van NPS;
  • Klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel alsdan niet aangetekend schrijven;
  • Bij terugkerende betalingsproblemen.
 • 11.6 Indien NPS overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald is in artikel 11.5 wordt al hetgeen door de Klant aan NPS verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 12 Reclamaties en garantie

 • 12.1 Indien de Werkzaamheden betrekking hebben op door NPS geleverde producten, zal NPS een standaard garantie verschaffen van vijf (5) jaar op deze producten.
 • 12.2 Wanneer zich gebreken voordoen in de door NPS uitgevoerde Werkzaamheden, dient Klant binnen zeven dagen na ontdekking van deze gebreken dit aan NPS te melden.
 • 12.3 Indien zich binnen zes (6) maanden na oplevering van de Werkzaamheden gebreken voordoen in het door NPS geleverde werk (m.u.v. gebruikte materialen), is NPS verplicht de gebreken kosteloos te verhelpen.
 • 12.4 NPS zal geen garantie verschaffen op gebreken die ontstaan als gevolg van onkundig gebruiken en/of (normale) slijtage.
 • 12.5 Herstelwerkzaamheden zullen alleen door NPS worden uitgevoerd. Indien de Klant of een derde deze herstelwerkzaamheden uitvoert, zonder uitdrukkelijke toestemming van NPS, is NPS niet langer gehouden tot het verrichten van herstelwerkzaamheden of vergoeding van eventuele gemaakte kosten of schade.
 • 12.6 Indien zich gebreken in uitgevoerde Werkzaamheden voordoen is NPS niet gehouden tot schadevergoeding jegens de Klant.

Artikel 13 Overmacht

 • 13.1 NPS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt
 • 13.2 NPS kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van negentig dagen, kan zowel Klant als NPS, de overeenkomst ontbinden, zonder dat enige verplichting ontstaat tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.
 • 13.3 Indien NPS ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is NPS gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 • 14.1 NPS sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door toedoen van de door NPS verrichte Werkzaamheden, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van NPS.
 • 14.2 Mocht aansprakelijkheid van NPS komen vast te staan, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • 14.3 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van NPS aan de overeenkomst te laten beantwoorden, behoudens hetgeen bepaald in artikel 12.4, voor zoveel deze aan NPS toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
 • 14.4 NPS is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • 14.5 De Klant vrijwaart NPS tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit - dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15 Toepasselijk recht

 • 15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij NPS partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • 15.2 Klant en NPS zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • 15.3 Tenzij van regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste instantie de rechter te Almelo gerechtigd kennis te nemen van geschillen tussen NPS en de Klant.
NPSplafonds logo
NPSplafonds

Direct contact

Stel hieronder uw vraag
Certificaten | NPS plafonds

Certificaten | NPS plafonds

Confidence in textiles
Sanitized
Conformité Europ éene
Tno zakelijke dienstverlening

Certificaten

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?